Βασικοί στόχοι και πλαίσιο λειτουργίας του ΕΜΣΤ (23/12/2004
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κωλέττη 14, 10681 Αθήνα
Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Μ.Σ.Τ.
 
Αθήνα 23/12/2004
 
Προς
τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
κ. Σ. Σόρογκα
και τα μέλη του Δ.Σ.
 
 
ΘΕΜΑ:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ
 
Το ΕΜΣΤ είναι πολιτιστικό ίδρυμα που ως αποστολή έχει να προάγει στον τομέα του (στον τομέα της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας μετά το 1950) τους παρακάτω στόχους:
 
α)
Την αποτύπωση των αντιπροσωπευτικών τάσεων της εξέλιξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον πλέον επιστημονικό τρόπο.
Συγκρότηση συλλογών, από αγορές και δωρεές, που θα καταγράφουν ιστορικά τις αισθητικές απόψεις-προτάσεις (τάσεις) σε όλα τα είδη της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας. Θα παρέχεται στήριξη των συλλογών με επιστημονικά κείμενα (δηλαδή κατανοητά!).
β)
Την ενθάρρυνση και υποβοήθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έρευνας.

Παροχή των υλικών προϋποθέσεων για την παρουσίαση ή τη δημιουργία και παρουσίαση έργων-projects καλλιτεχνών, που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές του μουσείου, καθώς και παροχή της θεωρητικής τους στήριξης και προβολής (εκδόσεις κ.λπ.).
γ)
Την εξοικείωση του κοινού με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Εκθέσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα πρόσληψης από το κοινό , τα οποία επεξεργάζεται το ΕΜΣΤ (βλ. σημ. δ).
δ)
Την δημιουργία της υποδομής για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας των φαινομένων και του περιεχομένου της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της θεωρητικής πρόσληψης και της πρόσληψης του έργου τέχνης από το κοινό.
Η επιστημονική έρευνα και η διαρκής επαφή του μουσείου με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία χωρίς αποκλεισμούς να στηρίζεται:
α) Σε μια ομάδα τριών επιμελητών (με ανάλογη επιστημονική κατάρτιση), που παραλαμβάνει φακέλους καλλιτεχνών, προτάσεις έρευνας-projects, προτάσεις για συνέδρια κ.λπ. και τις κρίνει πρωτοβάθμια, αρνητικά ή θετικά αιτιολογημένα.
β) Σε μια πολυμελή επιστημονική επιτροπή (π.χ. 20 μελών), στην οποία οι τρεις επιμελητές παρουσιάζουν όλους τους φακέλους, προτάσεις κ.λπ. και τις εισηγήσεις τους. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει τέσσερις φορές το χρόνο και διαμορφώνει την τελική εισήγηση προς το Δ.Σ. Όντας πολυμελής αυτή η επιτροπή θα μπορεί να χωρίζεται, εάν το κρίνει σκόπιμο, σε υποεπιτροπές, προκειμένου να αντιμετωπίσει διαφορετικά αντικείμενα, όπως η επιλογή των προτάσεων, επιστημονικά προγράμματα, επιστημονικά συνέδρια ή διαχείριση επιστημονικού υλικού.
ε)
Η ένταξη των πιο πάνω στο παγκόσμιο γίγνεσθαι των Εικαστικών Τεχνών ως ενεργό μέρος του.
Διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγές.
Ο Διευθυντής του Μουσείου προΐσταται και εποπτεύει για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία αυτών των διαδικασιών και εισηγείται στο Δ.Σ.
Οι δραστηριότητες που γίνονται προκειμένου να εκπληρωθούν οι πιο πάνω στόχοι, θα πρέπει να διέπονται από τις εξής αρχές:
1)
Την αρχή ότι και οι Εικαστικές Τέχνες οφείλουν να αναπτύσσουν την πολιτιστική παιδεία των πολιτών της κοινότητας, μέσα στην οποία αυτές λειτουργούν.
2)
Την αρχή του μη αποκλεισμού των δημιουργών από το δικαίωμά τους να προτείνουν την αισθητική τους άποψη και να κρίνονται.
3)
Την αρχή ότι οι κριτές πρέπει να κρίνονται.
Για να ικανοποιηθεί αυτή η αρχή, πρέπει να οργανωθεί ένα σύστημα αυτοελέγχου (βλ. πιο πάνω σημ. δ) πριν τα αποτελέσματα της κρίσης των κριτών κριθούν από το κοινό.. Το σύστημα αυτοελέγχου οργανώνεται με την επιστημονική ανάπτυξη της κριτικής προσέγγισης στο φαινόμενο και το περιεχόμενο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Έτσι μπορούν να αρθούν τα σημερινά αδιέξοδα που έχουν αποξενώσει το κοινό από τη σύγχρονη τέχνη.
 
 
Μιχάλης Παπαδάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It