Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης

Μέλος του ΕΕΤΕ στο Δ.Σ. του ΕΜΣΤ

Αθήνα, 15/12/2013

Προς:

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, κ. Νίκο Καλογερά

κοινοποίηση στα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ:

Για το Δ.Σ. της 17/12/2013

Κύριε Πρόεδρε,

1) − Το θέμα 17, «Θέματα λειτουργίας διοικητικού συμβουλίου», της ημερήσιας διάταξης πρόκειται να μας απασχολήσει για δεύτερη φορά το τελευταίο εξάμηνο και είναι το πλέον σοβαρό της ημερήσιας διάταξης και προϋπόθεση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα άλλα θέματα.

Κατά συνέπεια οφείλετε να το βάλετε πρώτο.

Πολύ περισσότερο εφόσον θα πρέπει να αναγνωρίζετε πλέον ότι σε τελευταία ανάλυση αυτό το θέμα αφορά και το πρόσωπό σας (κατ’ εμέ αφορά μόνο …) και αυτό είναι, κατά πόσον θέλετε ή δεν θέλετε να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Δ.Σ.

2) − Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο πρόσφατες επιστολές της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων (ΔΜΜΠΚ), όπου με έναν έμμεσο τρόπο “εγκαλούν” το Δ.Σ. του ΕΜΣΤ ότι υποβάλλει στη Διεύθυνση μελέτες (προμελέτες κατά τη ΔΜΜΠΚ, «στοιχεία μελετών» κατά ΦΔΕ), για τις οποίες δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του (το Δ.Σ.) να τις συνοδεύει με τις αποφάσεις του.

Παραθέτω από τις δύο επιστολές:

Α’ επιστολή (29/11/2013): «Επίσης σας επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της μουσειογραφικής μελέτης, που θα επανυποβληθεί, θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τις προτάσεις που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ του μουσείου»

Β’ επιστολή (10/12/2013): «… σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι αναμένουμε την υποβολή της μουσειογραφικής προμελέτης που εγκρίθηκε από το ΔΣ του μουσείου,

συνοδευόμενη και από αντίγραφο της σχετικής απόφασής του, προκειμένου αυτή να εισαχθεί για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Μουσείων. … Σημειώνεται ότι στην προμελέτη που θα υποβληθεί θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνον οι προτάσεις που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας στοιχεία δεν είναι σαφές αν όλες οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο φάκελο που μας είχε διαβιβαστεί με το σχετικό 2 έχουν τελικά εγκριθεί από το ΔΣ (π.χ. αγκύρια οροφής) .» (υπογραμμίσεις δικές μου)

Είναι αυτονόητο ότι η ΔΜΜΠΚ δεν αναγνωρίζει διαδικασίες ερήμην του Δ.Σ.

Με την ευκαιρία σας θυμίζω το γραπτό αίτημά μου (24/10/2013), στο οποίο δεν έχω πάρει απάντηση και είναι να μου προσκομιστούν από τα πρακτικά οι αποφάσεις του Δ.Σ., με τις οποίες αυτό α) ορίζει το αντικείμενο των μελετών/προμελετών/στοιχείων μελετών, β) αποφασίζει για τις διαδικασίες ανάθεσής τους και γ) τις αναθέτει στα συγκεκριμένα γραφεία μελετών.

Στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης (17/12/2013) δεν αναγράφετε ως θέμα την έγκριση των ως άνω μελετών/προμελετών/στοιχείων μελετών που ζητάει η ΔΜΜΠΚ.

3) − Επιπλέον του ως άνω αιτήματος της ΔΜΜΠΚ, το Δ.Σ. οφείλει να αποφασίσει, εάν για την έκθεση των εγκαινίων του Μουσείου θα γίνουν αναθέσεις σε καλλιτέχνες και ποιους, προκειμένου να φτιάξουν νέα έργα (απ’ ό,τι έχω καταλάβει έχουν ήδη γίνει κάποιες), και τι έξοδα αυτά συνεπάγονται ΕΚΤΟΣ αυτών που θέτει η ΔΜΜΠΚ για « Πλήρη στοιχεία σχετικά με τη χωροθέτηση όλων των εκθεμάτων που προβλέπονται στην αντίστοιχη μουσειολογική μελέτη (όχι μόνο installations), περιγραφή των απαιτήσεων στήριξης τους ή/και των υποδομών που απαιτούνται (πχ. βάρη, απαιτήσεις στήριξης/ανάρτησης κλπ.), καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης της ασφαλούς παραλαβής των φορτίων από τοιχοπετάσματα και δάπεδα. » (10/12/2013).

Π.χ. υπάρχουν έργα, που η αποδοχή της δωρεάς τους συνεπάγεται την ανα-/κατασκευή τους με έξοδα του Μουσείου, που ορισμένες φορές είναι υπέρογκα (το γνωρίζω καλά από το παρελθόν).

Παρακαλώ η εισήγηση για αυτό το θέμα να είναι γραπτή.

Το θέμα αυτό άλλωστε δεν είναι μόνο προέκταση της απαίτησης της ΔΜΜΠΚ, αλλά πρωτίστως αφορά το Δ.Σ. για τα όποια έξοδα αυτού του είδους, τα οποία ούτως ή άλλως εντάσσονται και στον «προϋπολογισμό του 2014», που είναι θέμα επίσης της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον, το ως άνω θέμα της συσσώρευσης έργων, και ειδικά μεγάλων διαστάσεων, συνδέεται και με αυτό που επισημαίνει η ΔΜΜΠΚ: « Τόσο από τα σχέδια της μελέτης που υλοποιείται, όσο και από αυτά της μουσειογραφικής μελέτης δεν προκύπτει ότι υπάρχει πρόβλεψη για αποθηκευτικούς χώρους στο κτίριο .» (29/11/2013).

Μέχρι σήμερα το Μουσείο ενοικιάζει χώρους, 200 τμ. συν 100 τμ. ειδικών συνθηκών. Και σε αυτό το ζήτημα οφείλουμε να πάρουμε απόφαση, που θα λαμβάνει υπόψη και τις μελλοντικές οικονομικές δεσμεύσεις του Μουσείου.

Εδώ αφήνω απ΄ έξω την γνωστή άποψή μου ότι ένα μουσείο, που ασχολείται με το φαινόμενο της Τέχνης σε ενεστώτα χρόνο, δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ή προθήκη, παρά μόνο ενδεικτικά, και αυτό ως αποτέλεσμα μιας διαρκούς έρευνας.

4) − Στην ημερήσια διάταξη της 17/12/2013 υπάρχει το θέμα «Προϋπολογισμός ΕΜΣΤ 2014».

Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αυτός ο προϋπολογισμός, σε σύγκριση με αυτούς των προηγούμενων ετών, είναι ιδιαίτερα σημαντικός και προβληματικός.

Ως εκ τούτου, είναι αδύνατον να μελετηθεί χωρίς γραπτές εισηγήσεις, που να αιτιολογούν όλα τα έξοδα, με τα οποία θα πρέπει το Μουσείο να χρεωθεί, όχι δηλαδή τα συνηθισμένα “πινακάκια” με ποσά, πάνω στα οποία καλείται κάθε μέλος του Δ.Σ. να ζητά διευκρινίσεις.

Συνοψίζοντας: Το Δ.Σ. οφείλει να αφιερώσει τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις αποκλειστικά στο θέμα του προϋπολογισμού του 2014, έχοντας βέβαια προηγουμένως γραπτώς όλες τις σχετικές εισηγήσεις.

Με τιμή

Μιχάλης Παπαδάκης

Υ.Γ. Βάζω για τρίτη φορά εγγράφως το θέμα να μοιραστεί στα μέλη του Δ.Σ. το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού, που είναι έτοιμο προς συζήτηση από μήνες, μετά την πρόσφατη επικαιροποίησή του από την κα. Καφτάνη. Εκτός εάν θέλουμε και αυτό το ζήτημα να το περάσουμε στα γρήγορα λόγω πίεσης χρόνου, όπως υπάρχει προσπάθεια να γίνεται και τώρα με όλα τα σοβαρά θέματα που έχουν προκύψει. Σας θυμίζω ότι το καλοκαίρι επικρίθηκε (αδίκως) η κα. Καφτάνη ότι καθυστερούσε την επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It